پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مقاله کاربرد سيستم گياه پالايي وتيور غلامرضا عبدیو اسلام بهرامی
بازدید : 1394 22 دی 1392 ساعت 8:45 شماره :26645

مقاله کاربرد سيستم گياه پالايي وتيور غلامرضا عبدیو اسلام بهرامی

 

The Vetiver System (VS) application

Eslam, Bahrami1 and Gholamreza Abdi2

 

1Islamic Azad University, Bandar Abbas branch, Hormozgan, Iran.

2Persian Gulf Research and studies Center, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.

The Vetiver System (VS), which is based on the application of Vetiver grass (Vetiveria zizanioides L Nash, now reclassified as Chrysopogon zizanioides L Roberty), was first developed by the World Bank for soil and water conservation in India in the mid 1980s. While this application still plays a vital role in agricultural land management, R&D conducted in the last 20 years has clearly demonstrated that, due to Vetiver grass extraordinary characteristics, VS is now being used as a bioengineering technique for steep slope stabilization, wastewater disposal, phyto-remediation of contaminated land and water, and other environmental protection purposes.

Keywords: Envronmental condition, Phytoremediation, Vetiver System.

کاربرد سيستم گياه پالايي وتيور

1اسلام بهرامی و 2غلامرضا عبدی

خلاصه:

سيستم وتيور(VS)  بر اساس کاربرد علف وتيور Vetiver zizanioides L. Nash)- که طبق طبقه بندي جديد  Chryspogon zizianioides L. Roberty ناميده مي شود( مي باشد. اين سيستم اولين بار توسط بانک جهاني جهت حفاظت از خاک و آب در هند در نيمه دهه 1980 توسعه يافت. در حالي که هنوز هم کاربرد آن در اين زمينه نقش حياتي در مديريت زمين هاي کشاورزي ايفا مي کند، طرح هاي تحقيق و توسعه[1] در بيست سال گذشته به روشني ثابت کرده است که VS به دليل دارا بودن ويژگي هاي فوق العاده، در حال حاضر به عنوان يک تکنيک مهندسي زيستي براي تثبيت دامنه هاي شيب دار، دفن فاضلاب، گياه پالايي زمين ها و آب هاي آلوده و ساير اهداف حفاظتي محيط زيست مورد استفاده قرار مي گيرد.

کلمات کلیدی: سيستم وتيور(VS)   ،گياه پالايي ،  شرایط محیطی

مقدمه :

تعداد محدودي از گياهان موجود در طبيعت  همانند علف وتيور داراي ويژگي هاي منحصر بفردي جهت کاربرد چندگانه، حفاظت کننده از محيط زيست، موثر و ساده در بکارگيري مي باشند. سيستم وتيور (VS)، بر اساس عملکرد گياه بسيار منحصر بفرد علف وتيورzizanioides Vetiveria مي باشد. اين گياه توان رشد در طيف وسيعي از اقليم ها و شرايط خاکي را دارا است، و اگر به درستي کشت گردد مي تواند بصورت بالقوه در هر شرايطي تحت اقليم هايي چون گرمسيري، نيمه گرمسيري و مديترانه اي مورد استفاده قرار گيرد. اين گياه داراي ويژگي هايي بوده که به صورت کلي تنها در يک گونه از آن وجود دارد. زماني که علف وتيور بصورت پرچين هاي رديفي با عرض کم رشد مي کند، خصوصيات ويژه اي از خود بروز مي دهد که براي بسياري از کاربردهاي سيستم وتيور ضروري مي باشد.   اين سيستم بسيار ساده، کاربردي، ارزان بوده و هزينه نگهداري آن پايين مي باشد. همچنين، جهت حفاظت آب و خاک، کنترل رسوبات، تثبيت و احيا اراضي و گياه پالايي بسيار موثر مي باشد. و به اين دليل که اين سيستم بر اساس رشد گياهي است با محيط زيست نيز همگام مي باشد. زماني که به صورت رديف هاي تکي کاشته شود،  پرچيني را تشکيل مي دهد که در کم کردن سرعت و پخش کردن رواناب ها بسيار موثر خواهد بود. علاوه بر اين سبب کاهش فرسايش خاکي، حفظ رطوبت خاک و گير انداختن رسوبات و مواد شيميايي کشاورزي در محلي که کاشته شده است مي شود. با وجود اينکه هر نوع پرچيني مي تواند اين خصوصيات را داشته باشد، علف وتيور، بعلت ويژگي هاي فوق العاده و منحصر بفرد مورفولوژيکي (ريخت شناسانه) و فيزيولوژيکي مي تواند اين کارها را به بهترين نحو نسبت به ساير گونه هاي گياهي انجام دهد. بعلاوه، سيستم ريشه اي بسيار عميق، قطور و حجيم آن که به خاک متصل مي شود  کنده شدنش را  از خاک تحت سيلاب هاي قوي بسيار مشکل کند. سيستم ريشه اي سريع الرشدش، اين گياه را به کم آبي بسيار مقاوم نموده و براي تثبيت دامنه هاي شيب دار ايده آل مي کند .
 

بحث و نتیجه گیری :

سیستم وتیور علاوه بر  اینکه بسیار ساده ،کاربردی و ارزان بوده در جهت حفاظت آب و خاک  ،کنترل رسوبات ، احيا اراضي بسيار موثر مي باشد. لذا کاملا با محیط زیست سازگاری دارد. بعلاوه نسبت به آفات، بيماري ها و آتش سوزي بسيار مقاوم است. همچنین نسبت به PH  خاک از 3/3 تا 5/12 و نسبت به سرما حداکثر و حداقل از 14- تا 55ºسلسیوس بسیار مقاوم بوده و شرایط فوق را تحمل می نماید.

منابع مورد استفاده:

  • Adams, R.P., Dafforn, M.R. (1997).  DNA fingerprints (RAPDs) of the      pantropical grass, Vetiveria zizanioides L, reveal a single cloneSunshine,” is widely utilised for erosion control.  Special Paper, The Vetiver Network, Leesburg Va, USA.
  • Adams, R.P., M. Zhong, Y. Turuspekov, M.R. Dafforn, and J.F.Veldkamp. 1998. DNA fingerprinting reveals clonal nature of Vetiveria  zizanioides (L.) Nash, Gramineae and Greenfield, J.C. (1989).  Vetiver Grass:  The ideal plant for vegetative soil and moisture conservation.  ASTAG  - The World Bank, Washington DC, USA.
  • National Research Council. 1993. Vetiver Grass: A Thin Green Line Against Erosion. Washington, D.C.: National Academy Press. 171 pp.
  • Purseglove, J.W. 1972. Tropical Crops: Monocotyledons 1. , New York: John Wiley & Sons.
  • Truong, P.N. (1999). Vetiver Grass Technology for land stabilisation, erosion and sediment control in the Asia Pacific region. Proc. First Asia Pacific Conference on Ground and Water Bioengineering for Erosion Control and Slope Stabilisation. Manila, Philippines, April 1999.
  • Veldkamp. J.F.  1999. A revision of  Chrysopogon Trin. including  Vetiveria Bory (Poaceae) in Thailand and Melanesia with notes on some other species from Africa and Australia. Austrobaileya 5: 503-533.
  • sources of potential new germplasm. Molecular Ecology 7:813-818.       


[1].R & D program

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)