پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منشور اخلاقی
منشور اخلاقی
 منشور اخلاقی اداره روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري هرمزگان
کارکنان اداره روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداري هرمزگان به منظور تکریم، همکاري و تلاش براي جلب رضایت مخاطبان بر اصول اخلاقی زیر هم پیمان
و استوار خواهند بود:
-1 التزام به قانون
ما خود را نسبت به انجام وظایف مبتنی بر رعایت موازین و مقررات قانونی، اخلاقی و حرفه اي روابط عمومی ملزم می دانیم.
-2 خدمت به مردم
فعالیت هاي انجمن، برگرفته از اصول علمی و تاسیسی روابط عمومی یعنی تکریم مخاطب، صداقت، گفتگو، شفافیت، امانتداري، انصاف و بی طرفی است. ما
تمام تلاش خود را بر خدمت به جامعه و پاسخگویی متمرکز می کنیم و پاسخگویی به مردم را تکلیف حرفه اي و وظیفه انسانی خود می دانیم.
-3 حرفه گرایی
ما همواره براي افزایش آموخته ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت هاي خویش می کوشیم و در همه زمینه ها خلاقیت و نوآوري را به عنوان یکی از اصول
اساسی روابط عمومی سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار داده و حضور موثر و باکیفیت در عرصه روابط عمومی را مستلزم آموزش مستمر، تحقیق و برنامه ریزي
می دانیم.
-4 صداقت
ما در انجام وظایف خود، صداقت و درستکاري را که از اصول حرفه اي و اخلاقی روابط عمومی است در راس فعالیت هاي خود قرار داده و آن را در جلب و
حفظ اعتماد مردم به کار می گیریم. ما هیچ اقدامی را با هدف نادرست و فریبنده انجام نمی دهیم و از فعالیت هایی که ماهیت گمراه کننده داشته باشد
حمایت و پشتیبانی نمی کنیم.
-5 گفتگو
ما خواهان ایجاد شرایط اخلاقی، فرهنگی و عقلایی گفتگو به منظور شنیدن صداي مخاطبان و پاسخگویی به آنان هستیم.
-6 شفافیت
ما اعتقاد داریم روابط عمومی، حرفه اي است که نیاز دارد فعالیت هاي خود را به صورت آشکارا و در فضاي باز بدون ابهام انجام دهد تا سیاست هاي عمومی،
تغییرات و اقدامات عمده به طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار گیرد که این امر سبب افزایش اعتماد عمومی نیز می شود.
-7 رازداري
ما کارکنان روابط عمومی به منظور افزایش اعتماد عمومی، رازداري را در راس فعالیت هاي خود قرار می دهیم.
-8 مشارکت گرایی
ما کارکنان روابط عمومی به مشارکت سازنده مخاطبان در پیشبرد اهداف و بهینه سازي فعالیت هاي حرفه اي احترام می گذاریم.
-9 رقابت سالم
ما به شهرت حرفه اي سایر سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها، موسسات، انجمن ها و تشکل ها احترام گذاشته و به اعتبار هیچ شخص و موسسه اي عمدا و سهوا
صدمه نمی زنیم. ما نسبت به انجام مطلوب وظایف خود در جهت بهبود فضاي کسب و کار پایبند هستیم و از هر اقدامی که بتواند به اعتلاي دانش و حرفه اي
گرایی روابط عمومی بیانجامند حمایت و پشتیبانی می کنیم.
-10 رفتاري به دور از تبعیض
ما کارکنان روابط عمومی به دور از تبعیض با تمامی رسانه ها یکسان رفتار کرده و از ظرفیت آنها براي معرفی دستاوردهاي منابع طبیعی بهره خواهیم
گرفت .
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)