مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند تعیین صلاحیت ت" /> مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند تعیین صلاحیت ت" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تعاونی ها و تشکل ها
تعاونی ها و تشکل ها
 

مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونیها

1) درخواست تشکل یا تعاونی در خصوص تعیین صلاحیت با امضاء و مهر مقام مجاز

2) مجوز فعالیت از اداره کل و سایر مراجع مندرج در بند ( ب ) ماده (1) آئین نامه

 3) اساسنامه مصوب تشکل /تعاونی

4) مدارک مرتبط با آگهی تأسیس، آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام و آگهی آخرین تغییرات.

5) تصویر شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و مدارک تحصیلی سمتهای مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس، اعضای هیات مدیره /امناء

6) ارائه لیست اعضا بر اساس تائیدیه « اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری» در خصوص تشکلها و تائیدیه 

اداره کل تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی یا اداره تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعاونیها

7) ارائه گواهی حسن انجام کار صادره توسط کارفرمایان قبلی و تصویر قراردادهای مرتبط با گواهی

8) گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی

9) گواهی میزان سرمایه غیر نقدی تشکل یا تعاونی، ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی(حسب مورد(

منضم به تصویر اسناد برابر اصل شده اموال غیر منقول و ماشین آلات.

10) آخرین ترازنامه مالی تائید شده تشکل/تعاونی توسط مجمع و اداره تعاون

11) سرمایه ثبت شده تعاونی حسب مفاد اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت

12) مدارک معتبر دانشگاهی و مؤسسات علمی کاربردی اعضای هیأت مدیره /امنای تشکل یا تعاونی و

اعضای آن

13) ارائه گواهی سابقهی کار اعضای هیات مدیره / امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی

در صورت وجود سابقه اجرایی در قالب شخص حقیقی، ارائه گواهی حسن انجام کار صادره توسط کارفرمایان قبلی و تصویر قرارداد مرتبط با گواهی.

14)ارائه گواهی سابقه کار اعضای هیأت مدیره / امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی در دستگاه اجرایی دستگاه های اجرائی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی.

 

 

در صورت سابقه اجرایی فرد در قالب اشتغال به کار در موارد یاد شده ارائه یکی از مدارک ذیل:

 

 

ارائه تائیدیه اشتغال به کار صادره از طرف کارفرمای مربوطه(با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت)و نیز ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی در زمان یاد شده.

 

 

ارائه گواهی اشتغال به کار اعضای هیات مدیره /امنای تشکل و تعاونی در قالب شخص حقیقی در شرکتهای فعال.

 

 

در صورت سابقه اجرایی فرد در قالب اشتغال به کار در شرکتها، ارائه یکی از مدارک ذیل:

 

 

ارائه لیست قراردادهای منعقد شده شرکت، در دوره فعالیت مد نظر.

 

 

ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله شرکت تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی در دوره فعالیت مد نظر

 

 

ارائه پاسخ استعلام پرداخت مالیات و ... شرکت از طرف سازمان امور مالیاتی در دوره فعالیت مد نظر.

 

 

ارائه گواهی تشکل و تعاونی مربوطه( با قید تاریخ و مدت زمان فعالیت )در خصوص اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره /امنای تشکل و تعاونی.

 

 

در صورت سابقه اجرایی شخص حقیقی در تشکل و تعاونی تخصصی، ارائه یکی از مدارک ذیل:

 

 

ارائه گزارش گردش مالی حداقل شش ماهه / یکساله تائید شده توسط بانک یا مؤسسات مالی اعتباری قانونی در دوره فعالیت مدنظر.

 

 

ارائه گواهی کتبی اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی استان در دوره فعالیت مدنظر

 

 

قراردادهای منعقد شده تشکل یا تعاونی در دوره فعالیت مدنظر.

 

 

ارائه گواهی کتبی انجمنهای صنفی مرتبط در دوره فعالیت مدنظر.

 

______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                          شماره:

                                                                                                                                                           تاریخ:

» درخواست صدور مجوز فعالیت تشکل «

اینجانب آقا/خانم .......................................... فرزند ................. به شماره شناسنامه .................. صادره از ...................به

شماره ملی............................... به همراه سایر افراد)به شرح جدول ذیل( ضمن ارائه اساسنامه، مدارک و مستندات

پیوست، درخواست صدور مجوز تاسیس تشکل ............................................................. جهت انجام فعالیت های مرتبط با منابع طبیعی) منطبق با بند )پ( ماده (1) آئین نامه اجرائی بند )ب( ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( را دارم. خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایید.

نام و نام خانوادگی:                                                                                تلفن ثابت:

نشانی کامل:                                                                                       تلفن همراه:

 

مهر و امضاء:

 

مشخصات سایر افراد دارای حق امضاء یا واجد مسئولیت در تشکل:

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

شماره ملی

سمت در تشکل)عضو هیات موسس، عضو هیات مدیره یا . . . (

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

شماره:

تاریخ:

» فرم پذیرش مسئولیت «

اینجانب ....................................... فرزند............................... به شماره شناسنامه.....................صادره از..............................

به شماره ملی.......................................به عنوان مدیر تعاونی/ تشکل.........................................................................

و با امضاء ذیل به طور صریح متعهد میگردم:

-1 کلیه اطلاعات ارسالی، مدارک و مستندات از صحت و دقت کافی برخوردار بوده و پذیرش عواقب حقوقی

هرگونه عدم انطباق در اطلاعات مذکور به عهده اینجانب میباشد.

-2 چنانچه هرگونه مغایرت با تعهدات فوق وجود داشته باشد هیچ گونه اعتراضی نسبت به لغو مجوز فعالیت

تشکل/ تعاونی یا لغو صلاحیت و رتبه بندی انجام شده نخواهم داشت.

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

 

محل امضاء مهر/ اثر انگشت:

_______________________________________________________________________

شماره:

تاریخ:

» درخواست تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی ها «

اداره کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان ..................................

با سلام و احترام

اینجانب.................................................... مدیر تشکل/تعاونی ...................................................................................................

ضمن ارائه مدارک و مستندات پیوست تقاضای:

 تعیین صلاحیت و پایه ( رتبه (

  بازنگری و بررسی مجدد صلاحیت و پایه)رتبه(

وفق ماده ) 4( آئین نامه اجرایی بند )ب( ماده ) 29 ( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را دارم.

نام و نام خانوادگی:                                                      امضاء، مهر/ اثر انگشت:

مدارک پیوست شامل:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

__________________________________________________________________________

جدول شماره یک معیار ها و شاخص های محاسبه امتیاز صلاحیت تشکل و تعاونی

اعضای بومی

(نفر)

 

تجربه کارهای قبلی (تعاونی و تشکل)

تعداد

توان مالی(سرمایه) تشکل / تعاونی

سرمایه

اجرای هر قرارداد در اندازه

معاملات کوچک

 

یک میلیون تا سیصد میلیون ریال

 

تا یک میلیارد ریال

 

اعضای غیر بومی

(نفر)

 

تا دو میلیارد ریال

 

تا چهار میلیارد ریال

 

منابع انسانی تشکل یا تعاونی (نفر)

 

اجرای هر قرارداد در اندازه معاملات متوسط

 

بالاتر از چهار میلیارد ریال

 

جدول شماره دو معیار ها و شاخص های محاسبه امتیاز تخصص

ردیف

سطح تحصیلات

تعداد

1

کاردانی

 

2

کارشناسی و معادل آن

 

3

کارشناسی ارشد و معادل ان

 

4

دکتری تخصصی

 
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)