پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاونت آبخیزداری
معاونت آبخیزداری

آبخيزداري و وضعیت حوزه های آبخیز استان هرمزگان

امروزه اهميت منابع طبيعي بعنوان بستر حيات ، فعاليت و توسعه جوامع انساني بر روي كره خاكي بر هيچ كس پوشيده نيست . محدود بودن منابع طبيعي غير تجديد شونده بويژه ذخاير فسيلي از يك سو و آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از استفاده از آنها از سوي ديگر ، توسعه را بر پايه منابع طبيعي تجديد شدني با توليد انرژيهاي پاك از آب ، باد و انرژي خورشيدي استوار ساخته و منابع آب و خاك آبخيزها بعنوان زيربناي توسعه و پشتوانه توليد كشاورزي و امنيت غذايي و در شكل كلان آن امنيت اكولوژيك ، داراي نقشي راهبردي است . آنچه مسلم است برنامه ريزي در راستاي بهره برداري بهينه از منابع سرزمين و تحقق توسعه پايدار مناطق تنها در صورت جامع نگري، ارائه برنامه هاي هماهنگ و همسو در واحد برنامه ريزي سرزمين ( حوزه آبخيز) و اعمال مديريت جامع حوزه هاي آبخيز امكان پذير است.

هرمزگان علي رغم محدوديت هاي اقليمي به لحاظ قرار گرفتن استان بر روي كمربند خشك جهان و دريافت نزولات آسماني به ميزان كمتر از يك چهارم متوسط جهاني ، بواسطه برخورداري از رطوبت نسبي هوا داراي پتانسيل هاي طبيعي فراواني است.

علاوه بر آن بدليل موقعيت جغرافيايي ممتاز در مجاورت تنگه استراتژيك هرمز و همچنين جايگاه تجاري آن با استقرار بزرگترين مجتمع بندري كشور و وجود بيشترين جزاير ايراني خليج هميشه فارس در قلمرو جغرافيايي هرمزگان با 14 جزيره مهم بزرگ و كوچك با محيط بكر طبيعي (شامل قشم، كيش، ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك، هرمز، هنگام، لاوان، لارك، فارو، شيدور، هندورابي و ... اهميت آن دوچندان مي گردد


سطح حوزه هاي آبخيز استان به قرار زير است :

 

مساحت حوزه هاي آبخيز استان 10000000 هكتار 
مساحت حوزه آبخيز سدها 1005000 هكتار 
مساحت حوزه هاي داخلي و فاقد سد
6052000 هكتار 
 مساحت حوزه هاي آبخيز شهري و روستايي 136200
هكتار 

 

 

 

از نظر طبیعی استان هرمزگان داراي 17 حوزه آبخيز اصلی مي باشد كه 30درصد وسعت آبخيزهاي آن در استاهاي همجوار بوشهر ، فارس و كرمان قرار دارد و به همين دليل پذيراي سيلابهاي ورودي از استانهاي
مذكور است .

شرايط ويژه استان به لحاظ محدوديت هاي اقليمي ، خشكي دائمي و خشكساليهايي مكرر و وجود منابع مطلوب آبي كه هر ساله بصورت سيلاب در بارش هاي فصلي و رگبارهاي بسيار تند از دسترس خارج مي شود از طرف ديگر ، اهميت توجه خاص به مهار روانابهاي سطحي را دو چندان مي سازد .

وجود دو سد مخزني (استقلال ميناب و جگين جاسك ) بعنوان شاهرگهاي حياتي در تامين آب مركز استان ، صنايع رو به گسترش آن و بخشي از آب مورد نياز كشاورزي ، كه اهميت توجه به امر كنترل فرسايش خاك و رسوب در سطح حوزه آنها را بسيار ضروري و تاثيرگذار مي نمايد .

مساحت حوزه هاي آبخيز سدهاي موجود        810000               هكتار

مساحت حوزه هاي آبخيز سدهای در دست ساختمان    195000     هكتار

 

حدود 5.8 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز ( معادل 80 درصد از سطح استان ) سيل خيز مي باشد . بعبارتي اين عرصه ها در توليد هرزآبها و روانابهاي سطحي سريع نقش دارند بطوريكه اين عرصه ها سالانه بيش از 5 ميليارد مترمكعب رواناب مستقيم و سريع توليد مي نمايد كه اين خود مبين استعداد فرسايش پذيري و تشديد پيامدهاي خشكسالي نيز مي باشد .

بطور كلي در وضعيت موجود حدود 14 شهر ،  545 پارچه آبادي، 58000 هكتار از اراضي زراعي ( باغات ، اراضي آبي و ديم واقع در دشت ها و حاشيه رودخانه ها ) ، 29 رشته قنات و بخش قابل توجهي از جاده ها و راههاي ارتباطي در معرض خطر سيل گيري است .

ميزان فرسايش خاك در سطح 6 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز استان بطور متوسط سالانه حدود 26 تن در هكتار و متوسط ساليانه رسوب معادل 13 تن در هكتار مي باشد .

اندازه گيري ايستگاههاي هيدرومتري و همچنين نتايج عمق يابي مخزن سدهاي مهم استان ( ميناب و جگين ) ، ميزان رسوب وارده به اين دو سد معادل 16.2 ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است .

بيلان منفي آبخوان ها و روند نامطلوب كمي و كيفي سفره هاي آب زيرزميني در 31 دشت مهم استان ، ورود بخشي از سيلابهاي استانهاي همجوار فارس ، بوشهر و كرمان به استان و شور شدن حجم عظيم 4 ميليارد مترمكعب از سيلابهاي استان بواسطه عبور از گنبد هاي نمكي و ورود به رودخانه هاي شور از ديگر خصوصيات و شرايط موجود آبخيزهاي هرمزگان به شمار مي روند .

حفاظت از حوزه هاي آبخيز و مديريت و بهره برداري از سيلابها در مسيل ها ، مناطق سيل خيز ، سرشاخه هاي سيلابي و ذخيره نمودن آب حاصله به منظور مقابله با پيامدهاي سيل ، خشكسالي و كم آبي و همچنين توسعه فعاليت هاي آبخوانداري و پخش سيلاب بر عرصه آبخوانها بخش مهمي از اهداف برنامه آبخيزداري محسوب مي گردد .

وضعیت سیل در هرمزگان

حدود 5.8 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز استان سيل خيز مي باشد

وسالانه بيش از 5 ميليارد مترمكعب رواناب سريع توليد مي نمايد.

 

 

سيل رودخانه زيارتعلي رودان – آذر ماه 1388

 

 

ميزان فرسايش خاك در سطح 6 ميليون هكتار از حوزه هاي آبخيز استان بطور متوسط سالانه حدود  25 تن در هكتار و متوسط ساليانه رسوب معادل 13 تن در هكتار مي باشد .

 

 

پيشروي گالي و تخريب اراضي مرتعي و كشاورزي– دشت فارغان حاجي آباد

 

سازندهاي زمين شناسي حساس به فرسايش خاك – بشاگرد (حوزه سد جگين)

 

بر اساس مطالعات رسوب سنجي انجام شده از مخازن سدهاي استان، ميزان رسوب وارده به دو سد مهم استان ( ميناب و جگين ) معادل 16.2 ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است .

مقدار رسوب سد استقلال در سال برابر با 6.1 ميليون مترمكعب معادل 10.2 تن در هكتار

مقدار رسوب سد جگين در سال 5.2 ميليون مترمكعب معادل 13.9 تن در هكتار

رسوب مهار شده توسط فعاليت هاي آبخيزداري – حوزه آبخيز سد شميل و نيان

 

 

 

بيلان منفي آبخوان ها و روند نامطلوب كمي و كيفي سفره هاي آب زيرزميني

در 31 دشت مهم استان :

از مجموع 79 دشت استان ، 29 دشت ممنوعه

اضافه برداشت ازآبهاي زير زميني 253 ميليون متر مكعب

 

 

 

 

وضعیت آبخوان های استان

 

وضعيت آبخوان دشت كهورستان و روند افت سطح و افزايش شوري آب زيرزميني در سالهاي گذشته

 


 

 

 

 

جدول وضع موجود حوزه هاي آبخيز استان هرمزگان

 

 

مساحت حوزه هاي آبخيز ( هزار هكتار )

مساحت جنگلها ، مراتع و ديمزارها ( هزار هكتار )

مساحت برونزد گنبدهاي نمكي
( هزار هكتار )

 

پتانسيل آبهاي سطحي ساليانه

(ميليارد مترمكعب )

آبهاي سطحي شور
 ( ميليارد مترمكعب )

سدهاي موجود

سدهاي در دست ساختمان

حوزه هاي فاقد سد

حوزه هاي شهري

810

195

6052

1/136

5165

104

4/5

2/4

 

وضعيت شاخص هاي آبخيزداري در استان هرمزگان

 

شاخص

بارندكي (mm )

ضريب سيل خيزي

 

فرسايش و رسوب

 

(ton/ha/y)

حجم رسوبات وارده به مخازن سدهاي موجود ((ton/ha/y)

مساحت حوزه هاي آبخيز مطالعه شده
( هكتار )

ظرفيت مهار سيلاب ايجاد شده در سال
( ميليون مترمكعب )

ميناب

جگين

شناسايي

اجرايي

ميزان

205

4/0

26

2/10

9/13

5160000

487000

380

 

وضعيت آبخوان هاي زيرزميني استان هرمزگان

 

تعداد كل دشت هاي استان

تعداد دشت هاي ممنوعه

پتانسيل آبهاي زيرزميني
( ميليون مترمكعب )

برداشت از سفره زيرزميني توسط چاهها ( ميليون مترمكعب )

اضافه برداشت از آبهاي زيرزميني
( ميليون مترمكعب )

73

29

1200

1274

253

 

 

ايستگاه تحقيقاتي حوزه آبخيز معرف – زوجي دهگين رودان

اندازه گيري و ثبت 15 فاكتور داده مكاني بطور مستمر

 

باران سنج

 

 

تشت تبخیر

 

   

 

 دماسنج سطح خاک

احداث فلوم جهت اندازه گيري جريان خروجي

 

پلات هاي اندازه گيري فرسايش خاك

 

 

كاربرد سامانه هاي سطوح آبگير لوزي شكل در استقرار گونه هاي جنگلي با مواد جاذب رطوبت  و ارزيابي و پايش پوشش گياهي

 

نمونه هايي از فعاليت هاي آبخيزداري اجرا شده در سطح حوزه هاي آبخيز استان هرمزگان

 

 

 

مديريت رواناب و كنترل سيلاب سرشاخه هاي آب شيرين

 

 

سد خاكي لاور فين به ارتفاع مفيد 20 متر با حجم آبگيري 54 ميليون متر مكعب در راستاي تغذيه 72 حلقه چاه كشاورزي پايين دست

 

 

احداث 14 سازه كوتاه آبخيزداري در سرشاخه  بالا دست قنات و توسعه باغات نارنگي 

 

 

 

بندهاي كوتاه بمبارك با هدف بهره برداري از سيلاب وتغذيه چاه آبرساني روستا در راستاي مقابله با پيامدهاي خشكسالي

 

 

 

 

سد زيرزميني سانگون با هدف بهره برداري از سيلابهاي فصلي و جريانات زيرقشري  در راستاي مقابله با پيامدهاي خشكسالي در منطقه سندرك

 

 

 

سيستم پخش سيلاب دشت هشتبندي در سطح 450 هكتار در راستاي تغذيه دشت مذكور با 1800 حلقه چاه  و 20000 هكتار سطح زيركشت

 

 

 

اپي هاي گشوئيه رودان با هدف حفاظت از باغات حاشيه رودخانه ،
كنترل فرسايش كناري و جلوگيري از ورود رسوبات به مخزن سد ميناب

 

احداث اپي هاي سنگي ملاتي با هدف مهار فرسايش و بازيافت اراضي باغات گشوئيه رودان

 

 

احداث اپي هاي گابيوني به منظور مهار فرسايش رودخانه اي در راستاي حفاظت از روستاي ميان بر كهورستان

 

 

توركينست هاي حوزه آبخيز شهري حاجي آباد با ظرفيت    800000    متر مكعب  با هدف كنترل سيل  ورودي به شهر و تغذيه چاههاي كشاورزي پيرامون شهر حاجي آباد


 

 

چاله هاي فلسي حوزه آبخيز برنطين در سطح 600 هكتار

 


 

بندهاي خشكه چين حوزه آبخيز برنطين  به تعداد 270 مورد


 

 

تراس بندي و احياء اراضي شيب دار حوزه بنگلايان

 

 

 


 

خرما و سير دو محصول عمده حاصل ازكشت بر روي رسوبات پشت بندهاي كوتاه اجرا شده با مشاركت مردم در منطقه بشاگرد

 

 

 

ارزيابي اثربخشي طرحهاي آبخیزداری در هرمزگان

ارزيابي اثربخشي طرحهاي آبخیزداری در هرمزگان

(مطالعه موردی دشت لاور فین- بندرعباس)

 

ابوالقاسم حسين پور         كارشناس ارشد آبخيزداري

 

آبخیزداری یکی از روشهای مدیریت منابع طبیعی پایه بویژه منابع آب در مناطق خشک به شمار می رود. با فرض تاثیرگذاری فعالیتهای آبخیزداری بر منابع آب زیرزمینی، جهت آزمون این فرض، اثرگذاری سد لاورفین بر آبهای زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. دشت لاور در فاصله 60 کیلومتری شمال بندرعباس در ناودیسی به وسعت 24 کیلومتر مربع در پایاب سازه آبخیزداری (سد خاکی) لاورفین واقع شده است. شبكه پايش انتخاب شده جهت بررسي تغييرات كمي، تعداد 6 حلقه چاه پيزومتري است كه در دشت لاور حفاري گرديده و سطح تراز آب زيرزميني به صورت ماهيانه در اين چاهها  از سال 1371 تا بحال ثبت گرديده است. جهت بررسي هاي كيفي در محدوده دشت، نمونه برداري در فصل خشك و تر از چاههاي  انتخابي با پراكنش مناسب در سطح دشت انجام گرفت و  نقشه های هم افت و میانگین Ec دشت لاور ترسیم گردید.

 

تصوير ماهواره اي حوزه آبخيز و محدوده آبخوان دشت لاور فين 

 

 

طرح آبخيزداري حوزه لاورفين

 

دشت لاورفين

 

 

 

تخليه آب از سد لاور و تغذيه آبخوان دشت لاورفين

 

 

نتيجه‌گيري :

تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت لاور قبل از احداث سد تا سال 1383 دارای روند نزولی با 65/1- متر افت در سطح سفره است. این امر پس از احداث سد و آبگیری آن به استثنای سال آبی 87-1386 که بدلیل خشکسالی، بارندگی به شدت کاهش داشته است ،  دارای روند صعودی گشته است. مقایسه تغییرات سطح آب زیرزمینی در سال قبل و بعد از احداث سد با میزان بارندگی مشابه ( سال آبی 82- 1381 و 89- 1388) ، افزایش سطح سفره به میزان 5/1 متر ناشی از تغذیه سد را نشان میدهد. همچنین مقایسه نقشه های هم افت آب زیرزمینی دشت در قبل و بعد از احداث سد (سال 1383 در مقایسه با سال 1389) بیانگر اینست که قبل از آبگیری سد کلیه چاههای پیزومتری دشت با افت منفی روبرو بوده است در حالیکه پس از آبگیری سد این روند کاملا مثبت گردیده است. به نحوی که با جبران کسری مخزن، تابلوی بیلان آب زیرزمینی دشت طی دوره بیلان 10 ساله  (90 – 1380) مقادیر تغذیه و تخلیه را نزدیک به هم به ترتیب معادل 02/55 و 21/55 نشان میدهد و تغییرات ذخیره  دینامیک مخزن طی دوره مذکور نیز حاکی از به تعادل رسیدن سفره  می باشد. تحلیل نتایج کیفی نیز حاکی از تاثیر گذاری مثبت سد بر بهبود کیفیت آب زیرزمینی دشت لاور است. به طوری که روند تغییرات Ec در محدوده بیلان تحت تاثیر سد، از مقادیر 5200 و 7200 به ترتیب در قسمت های جنوب شرق و غرب دشت در سال 83 ، به مقادیر 3500 و 5500  در سال 89 کاهش یافته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که روند نزولی سطح آب زیرزمینی، پس از احداث سد تغییر یافته و با جبران کسری مخزن، سفره تقریبا به تعادل رسیده است. تحلیل نتایج کیفی نیز حاکی از تاثیر گذاری مثبت سد بر بهبود کیفیت آب زیرزمینی دشت لاور است. نتايج اين تحقیق نشان مي دهد كه با توجه به خشكسالي هاي موجود و کاهش بارندگیها، اين سد در تغذيه سفره آب زیرزمینی و بهبود کمیت و کیفیت آن موثر بوده و امکان تثبیت سطح آب در یک تراز نرمال و حفظ کیفیت آبخوان را فراهم نموده است. لذا نتايج پژوهش حاضر، آبخیزداری را بعنوان راهکاری مناسب جهت تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اينگونه مناطق معرفي مي نمايد.

 

پیشنهادها :

الف) تحقیقاتی:

 بررسي جبهه آب شور و چگونگي تداخل آب شور و شيرين در سفره آب زيرزميني دشت لاور

 مدلينگ آبهاي زيرزميني جهت مديريت منابع آبي و پيش بيني روند تغييرات آبخوان در آينده

ب) اجرایی:

مهار سرشاخه آب شور : آب موجود در این رود مربوط به چند چشمه کوچکی است که در شمال غرب منطقه رضوان از تشکیلات آهکی بیرون زده ودر اثر عدم استفاده از آب آنها هر کدام در مسیل کوچکی جریان یافته سرانجام در بخش مرکزی منطقه بهم پیوسته و رودخانه فوق را تشکیل میدهد. آب جاری در این رود که مقدار آن در حدود 20 – 10 لیتر در ثانیه در طول سال متغییر است در ابتدا دارای کیفیت متوسط بوده وطی آزمایشی که از آن به عمل آمده است، میزان کند اکتیویته 5600 میکرو موس وکلر 4/957 میلیگرم را نشان میدهد که در طول مسیر خود ضمن عبور از تشکیلات نمکدار و مارن و ماسه سنگ، میزان کنداکتیویته به14940 میکرو موس و کلر 7/2056 میلیگرم در لیتر میرسد و سرانجام پس از ورود به دشت لاور بر اثر نفوذ پذیری بستر رودخانه کلا"نفوذ نموده و دیگر اثری از زه آب مشاهده نمیگردد. نظر به نقش شاخه شور مذکور در تخریب کیفیت سفره، بدون شک مهار شاخه آب شور مزبور از طریق کنترل و استحصال آب چشمه های مذکور قبل از ورود به تشکیلات آلوده کننده و مخرب کیفیت آب، نقش موثری در بهبود کیفیت منابع آب دشت خواهد داشت.

احداث کاناهای عرضی در سطح دشت جهت گسترش بستر های تغذیه : کانالهای مذکور بصورت انشعابات فرعی و از مسیل اصلی منشعب و آب را به قسمت های مختلف دشت هدایت می کنند. تحت این شرایط اثرات تغذیه سد بر دشت بویژه بر روی چاههای دور دست نیز به میزان بیشتری افزایش می یابد.

مدیریت بهره برداری از سد و تنظیم برنامه مناسب و بهینه به منظور تخلیه به موقع و به اندازه سد، متناسب با نیاز دشت و بهره برداری از آن. 

توسعه فعالیت های آبخیزداری با مکانیابی مناسب در اینگونه مناطق که تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی آبخوان های پایین دست خواهند داشت، پیشنهاد می گردد. بدون شک اقدامات آبخیزداری از این دست، علاوه بر حفظ منابع طبیعی و پایه و استمرار بهره برداری از منابع مذکور، در شرایطی که اغلب آبخوان های زیرزمینی با افت و بیلان منفی مواجه  میباشند، می تواند نقش موثری در برقراری تعادل اکولوژیک و هیدرولوژیک منطقه ایفا نماید.
 
_____
 

شاخص حوزه های آبخیز اقلیم خشک کشور

از نگاه آمارهای ایستگاه آبخیزداری حوزه آبخیز معرف و زوجی استان هرمزگان

ایستگاه آبخیزداری حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین استان هرمزگان در شبکه ایستگاه های 12گانه حوزه های زوجی کشور بعنوان تنها ایستگاه کشور در منطقه خشک، معرف اقلیم مناطق خشک کشور است. بدین جهت داده های آماری این حوزه بیانگر شاخص آبخیزهای کشور در اقلیم خشک در پهنه محدوده همگن این اقلیم و بالطبع آبخیزهای هرمزگان می باشد.

آمارهای فرین یا بعبارت دیگر ترین های آماری حوزه های آبخیز استان در رکوردهای ثبت شده در ایستگاه آبخیزداری استان در حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین در شهرستان رودان بیانگر شاخص های آبخیزداری در اقلیم خشک کشور و خاصه استان هرمزگان است.

داده های ثبت شده در ایستگاه آبخیزداری مذکور بیانگر شرایط خاص اقلیمی با دامنه تغییرات گسترده در بازه ی ثبت پارامترهای اقلیمی و داده مکانی حوزه های آبخیز استان می باشد. به نحوی که تغییرات دمای هوا از 1- تا 50 درجه سانتی گراد، تبخیر بیش از 3 متر در سال، نوسانات بارندگی سالانه بالا ( mm170-50 )، شدت بارش زیاد و آستانه سیل خیزی در هرمزگان شاهد ثبت رکورد وقوع رواناب سطحی با بارش mm 3.8 در 10 دقیقه است. این در حالی است که شاهد ثبت بارشmm 14.4نیز در 10 دقیقه در ایستگاه مذکور می باشیم.

 شاخص داده های آماری ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی دهگین

ردیف

شاخص

پارامتر

مقدار

تاریخ

 

 

1

 

 

 

بارش (mm)

حداکثر بارش روزانه

101

1/2/2013

حداکثر شدت بارش ده دقیقه ای

14.4

14/3/2014

دامنه تغییرات بارش سالیانه

269 _50.2

حداقل 2008 ، حداکثر 2013

میانگین بارش سالیانه

154.6

2013 _ 2007

2

 

دمای هوا (c)

دامنه تغییرات

49.9 _ 1.1-

حداقل 31/12/2013 ، حداکثر 31/5/2009

میانگین سالانه

26.5

2013 _2007

3

 

دمای 5 سانتی متری سطح خاک (c)

دامنه تغییرات

58.6 _ 3.4-

حداقل 31/12/2010 ، حداکثر 8/6/2011

میانگین سالیانه

27.7

2013_ 2007

4

دمای 20 سانتی متری عمق خاک (c)

دامنه تغییرات

46 _ 9

حداقل 20/1/2008 ، حداکثر 28/8/2008

میانگین سالیانه

30.1

2013 _2007

5

دمای 50 سانتی متری سطح خاک (c)

دامنه تغییرات

57.2 _ 11.1

حداقل 18/1/2013 ، حداکثر 9/7/2009

میانگین سالیانه

30.5

2013 _ 2013

 

6

رطوبت نسبی (%)

دامنه تغییرات

99 _ 2.8

حداقل 6/6/2012 ، حداکثر در فصول گرم

میانگین سالیانه

45.1

2013 _ 2007

7

رطوبت خاک (%)

دامنه تغییرات

28.5 _ 9

حداقل 8/2009 ، حداکثر 1/2/2013

میانگین سالیانه

11.5

2013 _ 2007

8

فشار هوا (mbar)

دامنه تغییرات

973.7 _ 935.8

حداقل 26/6/2007 ، حداکثر 25/12/2013

میانگین سالیانه

954

2013 _ 2007

 

9

 

تبخیر (mm)

دامنه تغییرات ماهانه و سالانه

ماهانه 450 _116.1

سالانه 3696.6 _ 3051.7

حداقل ماهانه دسامبر 2007 ، حداقل سالانه 2008 و حداکثر ماهانه ژوئن 2013 و حداکثر سالانه 2013

میانگین سالیانه

3271.9

2013 _ 2007

 

10

باد (m/s)

دامنه تغییرات

8 . 16 _ 0

حداقل صفر در تمامی ماه ها ، حداکثر 29/8/2014

میانگین سالیانه

3.1

2013 _ 2010

11

رکورد آستانه سیلخیزی

حداکثر بارش (mm/10min)

8 . 3

بارش 1/3/2011

12

رواناب حوزه نمونه (m3)

دامنه تغییرات

32100 _ 12

حداقل 27/11/2012 ، حداکثر 1/2/2013

میانگین سالانه

15143.2

2013 _2007

13

رواناب حوزه شاهد (m3)

دامنه تغییرات

51750 _ 594

حداقل 17/1/2007 ، حداکثر 1/2/2013

میانگین سالانه

28198

2013 _2007

14

نفوذپذیری تجمعی حوزه نمونه (cm)

دامنه تغییرات

64.4 _ 10.4

حداقل فوریه 2010 ، حداکثر آگوست 2010

15

نفوذپذیری تجمعی حوزه شاهد (cm)

دامنه تغییرات

45.2 _ 5.8

حداقل نوامبر 2013 ، حداکثر آگوست 2010

16

رسوب پلات حوزه نمونه (g/L)

دامنه تغییرات

4 _ 0.1

حداقل در اکثر نمونه برداری ها مشاهده شده ، حداکثر 23/4/2009

میانگین سالانه

0.7

2013 _ 2009

17

رسوب پلات حوزه شاهد (g/L)

دامنه تغییرات

4.5 _ 0.1

حداقل در اکثر نمونه برداری ها مشاهده شده ، حداکثر 11/1/2013

میانگین سالانه

0.72

2013 _ 2009

18

چاه پیزومتری (m)

دامنه تغییرات

15.4 _ 14.6

_

19

پوشش گیاهی حوزه نمونه (kg در هکتار )

دامنه تغییرات

6.5 _ 3.1

حداقل تولید علوفه سال 2012 ، حداکثر سال 2013

20

پوشش گیاهی حوزه شاهد (kg در هکتار )

دامنه تغییرات

2.9 _ 0.6

حداقل تولید علوفه سال 2012 ، حداکثر سال 2013

به قلم:  ابوالقاسم حسین پور   معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)