پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - منابع طبیعی در اسلام
منابع طبیعی در اسلام

در باب اهميت درختكاری و توصيه به كاشت آن

رسول اكرم (ص): هر وقت عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و در دست يكی از شما نهالی باشد چنان كه به قدر كاشتن آن فرصت باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بكارد.
رسول اكرم (ص): به سبزه نگريستن بينايی را افزون می‌كند. 
امام علی (ع): هر كه آب و خاكی بدست آورد و آنگاه فقير و تهيدست بماند خدايش از خير و رحمت بدور دارد. 
امام صادق (ع): خداوند برای پيامبرانش كشاورزی و درختكاری را برگزيد تا از بارش باران ناخشنود نباشند. 
امام موسی كاظم (ع): چهار (كار) از وسوسه (شيطان) باشد: خوردن گِل، ريز ريز كردن گِل، چيدن ناخن‌ها با دندان و ريش جويدن و سه (چيز) به ديده روشنی بخشد: نگريستن به سبزه و نگريستن به آب روان و نگريستن به روی زيبا.  
امام صادق (ع): درخت بكاريد و كشاورزی كنيد كه هيچ عملی از آن حلال‌تر و پاكيزه‌تر نيست. سوگند به خدا كه هنگام ظهور حضرت وليعصر ارواحنا فداه بعد از خروج دجّال، كشاورزی و نخل‌كاری رونق بسزايی خواهد يافت. 
امام صادق (ع): خداوند درخت را برای انسان آفريد، از اين رو او بايد درخت را بكارد، آن را آبياری كند و در حفظ آن بكوشد. 
رسول اكرم (ص): هر كس ساختمانی را بدون آنكه ظلم و ستمی در كار باشد بنا نمايد و يا نهالی را بكارد و درختی را غرس كند، تا هر كجا كه بنده‌ای از بندگان خداوند مهربان از آن بهره‌مند شود، خداوند اجر و ثواب به او عطا می‌كند. 
رسول اكرم (ص): هر مسلمانی كه بذری بيفشاند يا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده‌ای يا انسانی يا چرنده‌ای بخورد، آن برای او صدقه محسوب می‌شود.
 رسول اكرم (ص): هر كه درختی بنشاند خداوند تعالی به اندازه ميوه‌ای كه از آن درخت داده می‌شود پاداش برای وی می‌نويسد. 
رسول اكرم (ص): هر كه درختی غرس كند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختی برای او غرس می‌فرمايد. 
رسول اكرم (ص): هر كس درخت خرما يا سدری را آب دهد گويا تشنه‌ای را سيراب كرده است. 
امام صادق (ع): شش چيز پس از مرگ مؤمن به وی رسد: فرزندی كه برای او آمرزش‌خواهی كند و قرآنی كه از او بماند (قرائت شود) و نهالی كه بكارد، چاهی كه حفر كند و
دقه جاريه و سنت و روش پسنديده‌ای كه پس از وی بدان عمل شود.
 
در باب حفاظت از منابع طبيعی
سوره انعام آيه 46: اوست خدايی كه درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفريد . . . اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كاران را دوست نمی‌دارد. 
سوره الحجر آيه 19: در زمين از هر چيز، موزون رويانديم. 
رسول اكرم (ص): نزد من شكستن شاخه‌ای از درخت همچون شكستن بال فرشتگان است. 
رسول اكرم (ص): هر كس درخت سدر را قطع كند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت. 
امام علی (ع): پرهيز از قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان می‌افزايد.
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)