پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ
   
 

ردیف

پرسش

پاسخ

1

سهم اوقاف در حریم شهرها و محدوده به چه صورت عمل گردد؟

با توجه به ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به شماره 52883/ت28692 و حریم موقوفات در اجرای مقررات مربوط به سایر دستگاههای اجرایی تحویل و تحول و تعییر نمایندگی شده باشد کارگروه موضوع ماده 21 این آیین نامه با دعوت از نماینده دستگاه مربوطه (با حق رای نسبت به تطبیق وضعیت اینگونه اراضی با قانون و آیین نامه و تعیین تکلیف آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام و نتیجه هماهنگی و اجرایی به دستگاه اجرایی مرب.ط اعلام می نماید

2

علیرغم وجود سند مالکیت دولت بر اراضی ملی بعضا اشخاص براساس احکام قضایی قطعی نسبت به آن تملک پیدا نموده و بهره برداری و کشت وکار می نمایند در چنین اراضی در هنگام پاسخ به استعلام و تهیه نقش کاداستر چگونه اقدام می گردد؟

چنانچه براساس احکام قضایی ( حقوقی ) قطعی و مورد پذیرش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد اسناد مالکیت براساس درخواست معترض از طریق اداره ثبت اسناد اصلاح گردد. تهیه نقشه کاداستر و پاسخ استعلام براساس رای صادره و مطابق دستورالعمل اصلاحی پاسخگویی به استعلامات اقدام گردد.

3

مرجع رسیدگی به اعتراضات اداره منابع طبیعی نسبت به مستثنیات موجود در شوابق کجاست ؟

مرجع رسیدگی به اعتراضات منابع طبیعی ( فرم شماره 5 ) باستناد نامه شماره 16958/144000 مورخ 25/9/92 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور و دادنامه شماره 920970908900318 مورخ 22/5/95 شعبه پنجم دیوانعالی کشور کمافی السابق در صلاحیت هیات های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد.

4

در اخذ اسناد کاداستر یا تبدیل دفترچه به تک برگ ، تمام یا قسمتی از مستثنیات موضوع آگهی تشخیص و سند دفترچه ای در محدوده پلاک همجوار قرار می گیرد؟

تعیین حدود پلاک از وظائف ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد و تغییر حدود از ناحیه ادارات مذبور تاثیری در موقعیت و ماهیت اراضی مستثنبات و ملی موضوع برگ تشخیص نخواهد داشت.

5

آقای گرامی ، مدیرکل اموال ثبت اسناد و اداره کل اعلام نموده که حریم 60 متری دریا سند مالکیت برای هیچ مرجعی حتی سازمان جنگلها صادر نمی گردد>

به استناد قانون اراضی مستحدث و ساحلی 29/4/54 حریم 60 متری دربا و دریاچه های مورد نظر قانون توسط سازمان متبوع و متولی مالکیت در این اراضی سازمان متبوع می باشد.

6

آیا آراء کمیسیون ماده واحده له اداره ، بالاخص اراضی مستثنیات ملی شده ، قابلیت طرخ در کمیسیون رفع تداخلات دارد یا خیر؟

براساس مصوبه کارگروه مرکزی رفع تداخلات اقدام شود

7

در پلاک هایی که کل پلاک جزء اراضی بایر دولتی می باشند نحوه اخذ سند ، اراضی تصرف ، شعبه ویژه ، کمیسیون ماده واحده ، واگذاری ، فروش ، رفع تداخلات و ... چگونه و توسط چه دستگاهی مدیریت و یا بهره برداری گردد؟

الف اخذ سند امالکیت با اخذ مدارک و مستندات مربوطه از اداره امور اراضی نسبت به تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام گردد.

ب رفع تصرف ؛ طرخ دعوی از طریق مراجع قضایی مبنی بر تصرف از اراضی دولتی

ج کمیسیون ماده واحده و شعبه ویژه مراجع رسیدگی به اعتراضات اجرای مقررات ملی شدن می باشند و در خصوص اراضی بایر فاقد صلاحیت رسیدگی هستند.

د رفع تداخل ؛ باتوجه به اینکه اراضی بایر بخشی از اجرای مقررات اصلاحات اراضی می باشد لذا مشمول رفع تداخل اجرای مقررات موازی اصلاحات موازی اصلاحات اراضی و ملی شدن می باشد

8

پلاک هایی که قسمتی در محدوده شهری و قسمتی خارج از محدوده شهری می باشند ، کمیته رفع تداخلات چگونه بررسی کند آیا نامه راه و شهرسازی در خارج از حریم شهر برای این پلاک ها لازم می باشد؟

براساس مصوبه کارگروه مرکزی رفع تداخلات اقدام شود

9

آیا تفسیر عکس هوایی مقارن قانون ملی شدن برای رفع تداخلات الزامی می باشد یا خیر ؟ مشخص نمایید تفسیر عکس هوایی برای کدام موارد از رفع تداخلات الزامی می باشد؟

تفسیر عکس هوایی مقارن قانون یکی از مستندات مهم در رفع تداخلات مورد استفاده قرار می گیرد .لذا رجح است برای نزدیک شدن به واقعیت پس از احصا تداخل و اعلام پلاک به کارگروه برای رفع تداخل ، نسبت به تفسیر عکس های هوایی مقارن قانون اقدام تا تصمیم گیری قرین به واقعیت باشد.

10

نحوه محاسبه و دریافت خقوق عرفی موضوع تبصره 1 ماده 47 درخصوص اراضی داخل حریم شهر چگونه است؟

وصول حقوق دامدار در حریم همچون خارج از حریم به استناد بخشنامه شماره 6052/1/95 مورخ 16/3/95 سازمان قابل پیگیری می باشد.

11

آیا برای تخصیص اراضی به بنیاد مسکن چنانچه در طرح هادی آمده باشد و ممنوعیت و محدودیت واگذاری نباشد ، امکارن اعمال نظر درخصوص میزان اراضی وجود دارد؟

موضوع نحوه تحدید اراضی محدوده طرح هادی روستا درحال بررسی و تدوین دستورالعمل جدید است که متعاقبا ابلاغ می گردد.

12

با عنایت به اینکه دستورالعمل مربوط به صدور مجوز نصب ایستگاههای فشارشکن و ... حداکثر مساحت 500 متر مربع در اختیار استانها می باشد و اکثر این طرح ها درخواست مساحت بیشتری را دارند در صورت امکان مساحت افزایش یابد؟

به استناد مصوبه 301 کمیسیون مستندسازی و ابلاغیه شماره 17783/1/95 مورخ 12/7/95 سازمان مجوز مساحت 500 متر مربع به ادارات کل تفویض گردید و مساحت بیش از آن فعلا با ارسال مدارک لازم به دفتر استعدادیابی سازمام ، صدور مجوز معمول خواهد شد.

13

درخصوص اراضی ملی یا دولتی که از سنوات قبل در حال حاضر نیز در تصرف اشخاص بوده و می باشددر صورت پیگیری قضایی افراد زیادی باید به دادگاه معرفی گردند . بهتر نیست که در قاب طرح های جنگل کاری یا سایر طرخ ها به همان متصرفین داده شود؟

در این خصوص صورتجلسه شورای حقوقی سازمان مورخ 13/6/95 ابلاغیه شماره 128849/1395 مورخ 12/11/95 تنظیم و ابلاغ گردید که مجددا طی شماره 13230/1/6 مورخ 18/5/95 ریاست مخترم سازمان فعلا متوقف گردید. موضوع همچنان در دستور کار سازمان و دستاه نظارتی است که پس از حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

14

تخلیه نخاله ایا باید در قالب ماده 69 اقدام شود در چندسال تخلیه نخاله ها می بایست حق انتفاع اخذ و دستگاه مربوط مکلف شود که سطح نخاله را با خاک زراعی پوشانده تا به منابع طبیعی بازگزدد؟

اعطای حق استفاده از اراضی ملی فاقد ممنوعیت جهت محل دفن زباله و نخاله به شهرداری ها با رعایت تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قابل پیگیری می باشد.لکن تحویل موقت قبل از مجوز کمیسیون مستندسازی تنها به صورت موقت و رد موارد ضروری و با رعایت دستورالعمل ابلاغی قابل انجام است

15

اگر عرصه ای در حریم شهر جهت توسعه باغات بدون حضور نماینده منابع طبیعی تحویل شده باشد آیا تحویل و تحول قانونی می باشد یا خیر ؟

هرگونه اقدام بدون رعایت ابلاغیه شماره 9460/96-14/14/4/96 شارمان درخصوص ابلاغ شیوا نامه موضوع ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خلاف مقررات می باشد

16

ثبت اسناد و املاک همچنان در مقابل تغییر نمایندگی بنیاد مسکن مقاومت می کند و اصرار به تنظیم سند انتقال در دفترخانه را دارد؟

همانطور که مطلعید تغییر نمایندگی اسناد اراضی ملی و دولتی شامل هیچ یک از شقوق فروش ، اجاره ، هبه ، صلح نمی شود لذا تنظیم سند انتقال در دفترخانه ضمن اشکالات متعدد حقوقی مترتب بر آن مستلزم تحمیل هزینه نقل و انتقال بر دولت و امری زاید و غیر ضروری است . لذا با توجه به هماهنگی های قبلی موضوع با سازمان ثبت اسناد و املاک هماهنگی و نتیجه اعلام می شود. چنانچه مشکلاتی در این مورد وجود دارد مراتب جهت پیگیری به سازمان اعلام گردد.

17

آیا حدنصاب تخصیص مشمول شرکتهای صنعتی هم می باشد یا خیر ؟

بله حدنصاب تخصیص اراضی ملی و دولتی برای شرکتهای صنعتی نیز مشمول بخشنامه شماره 1152/11/95 مورخ 24/1/95 سازمان می باشد

 
 
 
چاپ | ارسال به ديگران  | 
فرم هاي راهنماي ارباب رجوع
طرح انتقاد و یا شکایت
شماره تماس
فکس
پست الکترونیک (ایمیل )
نشانی
توضیحات
  
(حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)